Investigacions en sociologia de la religió

Durant les darreres dècades, Catalunya ha viscut transformacions que han generat canvis en el panorama religiós del país. Després del nacionalcatolicisme i els processos secularitzadors de la transició democràtica, les onades migratòries iniciades a la dècada dels ‘90 van dibuixar un nou escenari on les minories religioses prenien cada vegada més importància.​

La recerca del Mapa de Minories Religioses de Catalunya s’emmarca en aquest context i té per objectiu conèixer com es concreta aquesta diversitat en dades, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu.

Amb l’objectiu de poder localitzar i conèixer amb profunditat les diferents confessions religioses presents a Catalunya, l’any 2001 la Secretaria d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya (avui Direcció General d’Afers Religiosos) va encarregar al grup de recerca ISOR – Investigacions en Sociologia de la Religió, de la Universitat Autònoma de Barcelona, el disseny d’un mapa de minories religioses, no contemplant en la recerca l’Església catòlica, que tradicionalment ja era coneguda al país.

El grup de recerca, dirigit pel Dr. Joan Estruch primer i per la Dra. Maria del Mar Griera després, s’ha dedicat a buscar tots els llocs de culte i entitats pertanyents a minories religioses ubicats a Catalunya per analitzar diversos aspectes de la seva creació, formació i activitat religiosa.

La unitat d’anàlisi d’aquesta recerca són, doncs, els llocs de culte i les entitats pertanyents a les minories religioses presents al territori. Aquesta unitat d’anàlisi permet, d’una banda, acotar l’objecte d’estudi a una realitat abastable de manera exhaustiva; d’altra banda, possibilita conèixer el grau d’implantació de les diferents confessions religioses a Catalunya. En tractar-se d’una recerca amb voluntat d’exhaustivitat, es tenen en compte tots els centres de culte i entitats.

Publicacions

  • Estruch, J.; Gomez, J; Griera, M.; Iglesias, A. (2004) Les altres religions. Barcelona: Editorial Mediterrània.
  • Fons i Duocastella, C., Luque Capellas, B., & Forteza, M. (2012). El Mapa de minories religioses de Catalunya. Revista de la Societat Catalana de Sociologia, (28), 15–27.
  • García-Romeral, G. (2013). Comunitats islámiques de Catalunya. Desenvolupament comunitari, moviments i organitzacions islàmiques. Diversia, (3), 93–131.
  • Gomez, J.; Griera, M.; Iglesias, A. (2005) “Immigració i Diversitat Religiosa” A:  Nadal, M i Larios, M. La immigració a Catalunya avui. Anuari 2004. Col. Polítiques. Nº 47. Barcelona: Ed. Mediterrània.
  • Griera, M. (2013) “New Christian geographies: Pentecostalism and immigration in Barcelona”. A: Mapril, J. and Blanes, R. (Eds.) Sites and Politics of Religious Diversity in Southern Europe. Brill: Leiden/Boston.
  • Griera, M. (2008) “Secularització i diversitat religiosa a Catalunya”. A: Montagut, T. (coord.) Societat Catalana 2008. Associació Catalana de Sociologia: Barcelona.
  • Griera, M. i Garcia-Romeral, G. (2009) “Immigració i comunitats religioses”. A: Estanyol, M. J. (coord.) Immigració, religions i societat. Barcelona: PPU.
  • Griera, M. (2008) “D’afinitats electives: pentecostalisme i immigració”. Revista Catalana de Sociologia, 28. 59-77.
  • Martínez Ariño, J, Griera, M., García-Romeral, G., & Forteza, M. (2011). Inmigración, diversidad religiosa y centros de culto en la ciudad de Barcelona, (30), 101–133.