Investigacions en sociologia de la religió

Política de privacitat

L’ISOR està compromès amb una política de protecció dels drets i les llibertats de les persones pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. Per això, la informació a disposició de l’ISOR sobre els seus membres, usuaris i altres persones que es relacionen amb el grup són tractades amb les garanties i d’acord amb les exigències de la legislació vigent.

El tractament de dades de caràcter personal a l’ISOR es du a terme en virtut del consentiment de les persones interessades, per a l’execució de contractes i convenis, per a la defensa d’interessos vitals de les persones afectades o de terceres persones, per al compliment d’obligacions legals, en l’exercici de competències i poders públics o per a la satisfacció d’interessos legítims de l’ISOR o de terceres persones.

Les dades de caràcter personal només són cedides a terceres persones quan està legalment permès o quan és legalment obligatori.

En els formularis inserits al lloc web de l’ISOR per a la recollida de dades de caràcter personal hi ha de constar les respectives clàusules d’informació que donen compliment al que preveu la normativa de protecció de dades. En qualsevol cas, l’ISOR només tracta les dades de caràcter personal dels afectats que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

Aquesta pàgina web conté informació referida a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i els procediments i els formularis per al compliment de les disposicions vigents i per a l’exercici dels drets reconeguts a les persones titulars de les dades.

L’accés i la navegació pel lloc web de l’ISOR no implica necessàriament la recollida de dades de caràcter personal dels visitants. No obstant això, l’ISOR podrà instal·lar cookies en els dispositius d’accés d’acord amb la política de cookies de l’entitat. L’ISOR fa servir únicament les galetes que permeten que la persona que visita el lloc web navegui d’una manera més fluida i individualitzada. Les dades generades per la navegació en el lloc web de l’ISOR només es tracten amb finalitats estrictament tècniques i pel personal vinculat al deure de secret.